GreekEnglish (United Kingdom)GermanSpanishItalianRussianRomanianSerbianFrench

Măsurătorile ştiinţifice ale fizicianului rus Andrei Volkov din Sâmbăta Mare a anului 2008

Andrei Volkov

La Paştile anului 2008 fizicianului rus Andrei Alexandrovici Volkov, care lucrează la Centrul de Cercetări al Rusiei „Kurchatov Institute”,1 i-a fost încredinţată conducerea unei misiuni ştiinţifice care avea drept scop cercetarea minunii Sfintei Lumini. Această misiune curajoasă a fost organizată de profesorul Alexander Moskovschi, pentru completarea unui documentar destinat rolului minunilor în religie.

În Sâmbăta Mare a anului 2008, în jurul orei 9.00 dimineaţa, Andrei Volkov a intrat în Biserica Învierii înarmat cu echipamentul necesar. Aparatul de bază pe care l-a folosit pentru măsurători a fost un osciloscop2 conectat la un laptop dotat cu programul de funcţionare potrivit. Locul unde se afla era la o distanţă de vreo zece metri de Sfântul Mormânt şi prioritatea o avea înregistrarea spectrului radiaţiei electromagnetice pe anumite frecvenţe.

 

Osciloscopul folosit de fizicianul rus pentru măsurătorile sale.

.

Rezultatele măsurătorilor sale şi concluziile la care a ajuns, avea să le menţioneze un an mai târziu, la 21 aprilie 2009, în următorul interviu acordat ziarului rusesc Vera (Credinţa):

 

– Андрей Александрович, почему именно вы отправились исследовать природу Благодатного огня? Это совпадает с вашей научной темой?

– Последние 12 лет я занимаюсь так называемой низкотемпературной плазмой.

– А что это такое?

– В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества вселенной: звёзды, галактические туманности, межзвёздная среда. Это сильно ионизованный газ.… На самой же Земле это редкое явление, и создавать её мы научились совсем недавно. Например, в хирургии начали применять «скальпели» из тончайшей струйки плазмы, раскалённой до 5000-7000 градусов. Это высокотемпературная плазма, которой можно лишь резать материю. А есть ещё низкотемпературная, в 40-80 градусов, которая умеет заживлять раны. Вот созданием таких медицинских «заживляющих» приборов я и занимаюсь, уже начинаем их выпуск.

– А какая связь с Благодатным огнём?

– Судя по многочисленным описаниям, появление Благодатного огня сопровождается появлением плазмы, которая внешне очень напоминает низкотемпературную. Например, известно, что какое-то время этот Огонь совершенно не обжигает руки и лицо. Также почти тысячу лет очевидцы говорят о неких сполохах, пробегающих по стенам храма и перед и в момент схождения Огня. Сейчас, правда, их сложно заметить – из-за тысяч фотовспышек, поскольку в храме не запрещено фотографировать.

– Такие плазменные явления, они уникальны?

– Конечно. В лаборатории мы изучаем низкотемпературную плазму только в вакууме. В воздухе она тоже может существовать, но лишь в строго определённых условиях…. и при очень высокой влажности. Но над Гробом Господнем на Пасху жарко и сухо, никакой проводящей электричество влажности нет, и неоткуда взяться мощной разности потенциалов. Между тем там появляются сполохи, столпы светящиеся, которые, как я думаю, сворачиваются потом в искру и образуют Огонь.


– Andrei Alexandrovici, de ce aţi mers Dvs. special ca să cercetaţi natura Sfintei Lumini? Aceasta coincide cu obiectul Dvs. de cerce tare?
– În ultimii 12 ani mă ocup cu aşa numita
plasmă de temperatură scăzută.
– Ce este aceasta?
– În stare de plasmă se află cea mai mare parte a materiei universului: stelele, norii galactici, mediul interstelar. Este un gaz foarte ionizat... Pe pământ însă acesta este un fenomen rar, pe care am învăţat să-l creăm relativ recent. De pildă, în chirurgie a
început să se folosească „bisturie” dintr-un flux de plasmă foarte subţire, care se încălzeşte până la 5.000-7.000 grade. Aceasta este o plasmă de temperatură înaltă, cu care putem doar să tăiem materia. Dar există şi plasma de temperatură scăzută, în jur de 40-80 grade, care poate cicatriza rănile. De crearea acestui gen de aparate medicale „de cicatrizare” mă ocup şi eu şi deja am început producerea lor.
– Dar care este legătura cu Sfânta Lumină?
– Judecând după nenumăratele des crieri, apariţia Sfintei Lumini este însoţită de apariţia plasmei, care după aspectul exterior aminteşte mult de plasma de temperatură scăzută. De pildă, este cunoscut faptul că, pentru un interval de timp, Lumina aceasta
nu arde deloc mâinile şi faţa. De asemenea, de aproape o mie de ani martorii oculari vorbesc despre anumite străluciri care străbat zidurile bise ricii, atât înainte, cât şi după venirea Luminii.
– Astfel de fenomene de plasmă sunt unice?
– Desigur. În laborator cercetăm plasma de temperatură scăzută numai în vid. Poate exista şi în aer, dar în condiţii strict determinate... şi la foarte înaltă umezeală. Dar, deasupra Mormântului Domnului, la Paşti, este cald şi atmosfera este uscată, nu există deloc umezeală care să conducă electricitatea şi nu există o eventuală sursă de diferenţă puternică de potenţial. Între timp se arată acolo străluciri, fascicole luminoase care, după părerea mea, se preschimbă apoi în scântei şi dau naştere la Lumină.”

 

Potrivit fizicianului rus, fenomenul plasmei care se estimează că se produce în interiorul bisericii, este cu desăvârşire inexplicabil şi nejustificat din punct de vedere ştiinţific. Însă clipa de vârf pentru măsurătorile lui a venit în timpul apa riţiei Sfintei Lumini, atunci când patriarhul se afla închis în interiorul Mormântului. Neprevăzuta măsu rătoare s-a înregistrat la orele 14:04 ora Ierusalimului (15:04 ora Moscovei). După vreo două minute, patriarhul a ieşit cu Sfânta Lumină. Şi Volkov continuă în interviul său:

 

– Уже давно Иерусалимский Патриарх скрылся в Кувуклии, началась церемония... И вот – есть! Зафиксировано изменение спектра излучения из-за непонятного импульса. Произошло это после 15 часов 4 минут. Один всплеск – и больше ничего похожего. А вскоре появился и Патриарх Иерусалимский с горящей свечой.

– И что это был за всплеск?

– Электроразряд. Что он такое, откуда взялся, я не знаю. Позже, уже вернувшись в Россию, я занялся раскадровкой записанных радиосигналов. Фиксация проходила в течение шести с половиной часов. Один замер – это около тысячи «кадров». Работа довольно утомительная. Но подтвердилось: перед появлением Огня был электрический разряд…Подробности я сейчас излагать не могу, поскольку связан договорённостью с создателем документального фильма. Картограмма измерений будет там подробно представлена. Но главное я уже сказал: это был электрический разряд.

Почему это важно? Понимаете, тут такая цельная картина возникает. О плазменных явлениях я уже говорил – и они сами по себе являются чудом, поскольку в храме нет никаких условий для их возникновения. Второй необъяснимый факт: электрическая заряженность воздуха, которая обнаруживается даже без приборов, – многие чувствуют, что во время схождения Благодатного огня у них волосы на руках дыбом становятся. Такое возможно при очень большой разности электрических потенциалов, скажем, между крышей дома и полом первого этажа. Это если дом сделан из чистого кварца, а на улице – гроза. Но на Пасху в Иерусалиме, как правило, не бывает никакой грозы, там сухо. А сам Храм Гроба Господня построен из разнородных материалов – ракушечника, мрамора, дерева. Строили его без единого плана, у него множество самых разных пристроек. Так что заподозрить, будто в него изначально встроен гигантский резонатор, выпрямитель и конденсатор, необходимые для накопления электрического заряда и последующего разряда, просто абсурдно. Но разность электрических потенциалов всё равно ведь возникает! Причём в определённый день, на Пасху, после молитв в Кувуклии. И вот тут перед нами предстаёт последний обнаруженный нами штрих – появление Благодатного огня сопровождается электрическим разрядом. То есть получается, что появление Огня – неотделимая часть всех этих невероятных, никак не объяснимых явлений, имеющих одну электрическую природу. Разве это не подтверждение его чудесности?


– Trecuse ceva timp de când Patriarhul
Ierusalimului intrase în Baldachin; ceremonia începuse... Şi deodată... Iată! S-a înregistrat o
schimbare de fascicol de radiaţii din pricina unui semnal necunoscut. Aceasta s-a petrecut la 15:04. O oscilaţie – şi nimic altceva asemănător.
Şi îndată a apărut Patriarhul Ierusalimului cu o lumânare aprinsă.
– Şi ce oscilaţie a fost aceasta?
– Încărcătură electrică. Dar ce este şi de unde a provenit, nu cunosc. Mai târziu, după ce mă întorsesem deja în Rusia, m-am ocupat cu decodificarea semnalelor radiofonice înregistrate.
Procedura (măsurătorilor) a durat şase ore şi treizeci de minute. O măsurătoare cuprinde în jur de o mie de „careuri”. O muncă destul de obositoare. Dar s-a adeverit că: înainte de arătarea Luminii a avut loc o descărcare electrică... Acum nu vă pot spune amănunte, pentru că m-am obligat faţă de producătorul
documentarului. Cartograma măsurătorilor
va fi prezentată analitic acolo. Dar lucrul cel mai important l-am arătat deja: a fost o descărcare
electrică... Dar de ce este important lucrul acesta? Vedeţi, aici se creează o imagine completă. V-am spus deja despre fenomenele plasmei, care de la sine sunt o minune, pentru că în biserică nu există nici cele mai mici condiţii pentru crearea lor. Al doilea fapt inexplicabil
este următorul: încărcătura electrică a aerului care este vizibilă chiar şi fără aparate. Mulţi simt că în timpul venirii Sfintei Lumini li se ridică perii de pe mâini. Aceasta este cu putinţă numai
în timpul unei mari diferenţe de potenţiale electrice. Să zicem, între acoperişul casei şi pardoseala subsolului. Şi aceasta, în cazul în care
casa este din cuarţ curat şi afară este furtună. Dar la Paşti, la Ierusalim, de obicei, nu are loc nici o furtună, ci este vreme frumoasă. Iar însăşi
Biserica Domnului este construită din diferite materiale: marmură, rocă calcificată, lemn. A fost construită fără un plan omogen şi are o mulţime de spaţii auxiliare felurite. De aceea, bănuiala că dintru început ar fi aşezat în interiorul ei un uriaş
transformator, absolut necesar pentru acumularea de încărcătură electrică şi pentru descărcarea ulterioară, este ceva ireal. Cu toate acestea, diferenţa de potenţiale electrice se creează. Şi mai ales, într-o zi specială, la Paşti, după rugăciunile din Baldachin. Iar aici se arată înaintea noastră ultimul aspect pe care l-am descoperit: apariţia Luminii este însoţită de descărcare electrică. Adică aceasta înseamnă că
apariţia Luminii este parte integrală a tuturor acestor fenomene de necrezut şi complet inexplicabile care au o natură electrică. Nu este
aceasta oare o confirmare a naturii ei minunate?”

 

Andrei Volkov spune că, cu puţin mai înainte de apariţia Sfintei Lumini, au avut loc şi au fost înregistrate ştiinţific trei evenimente inexplicabile:

 

  • Prezenţa nejustificată a fenomenului plasmei care, aşa cum spune el, este de la sine o „minune”.
  • Nejustificata şi inexplicabila încărcătură electrică din aer în combinaţie cu constatarea unei mari diferenţe de potenţial electric.

  • Descărcarea electrică în vremea apariţiei Sfintei Lumini.

 

Aceste trei evenimente care s-au înregistrat în acelaşi timp le numeşte „de necrezut şi complet inexplicabile”.

Cercetarea lui Andrei Volkov prezintă un foarte mare interes şi constituie o abordare a minunii Sfintei Lumini cu totul diferită, strict ştiinţifică.

Rezultatele măsurătorilor lui, potrivit celor spuse de el însuşi, constituie „o confirmare a naturii minunate a fenomenului”.

Iar aceasta, de la sine, dă multe de înţeles.

Să trecem acum, însă, la a doua parte a istorisirilor noastre, întorcândune iarăşi la călătoria noastră în timp. Ne aflăm la începutul secolului al XII-lea şi călătoria noastră continuă cu istoricul german Albert de Aachen.

 

 

1. Centrul de Cercetări al Rusiei „Kurchatov Institute” se află în Moscova şi este centrul ştiinţific şi de cercetare cel mai de vârf al Rusiei. Din 1955 era deja cel mai important centru de lucrări ştiinţifice în domeniile fuziunii termonucelare şi a fizicii plasmei. În 1991, Kurchatov Institute a fost îmbunătăţit şi transformat în Centrul de Cercetări al Rusiei şi este astăzi unul din centrele de cercetare de vârf din lume.

2. „Am cumpărat un osciloscop, marca Veliman, de provenienţă americană”, spune Volkov, „dar curând ne-au adus unul la fel din America, dar de calitate mai bună. L-am îmbunătăţit, i-am pus o antenă sensibilă şi protecţie specială cu presiune statică pentru a evita zgomotele adiţionale. Apoi, am încercat aparatul în condiţii foarte diferite, la concerte, în timpul furtunilor. Toate acestea ne-au luat în jur de două luni şi abia am apucat să ne pregătim pentru călătorie. La 24 aprilie eram deja la Ierusalim şi la 26 aprilie era Paştile” (Ziarul Vera, 21 aprilie 2009).

 
Autentificare

vizitatori
Avem 77 vizitatori online
Rezervați Reverendul Theodore Zissis
Τρόποι πληρωμής
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 4 τρόπους πληρωμής:
  1. Με αντικαταβολή
  2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  3. Με Paypal
  4. Με Πιστωτική κάρτα μέσω Paypal (δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό στο Paypal)